Tag Archives: മണക്കാൽ

പെരിയ നംബി

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ഒരാണ്‍ വഴി ഗുരു പരമ്പരയില്  ആളവന്താരെ തുടർന്ന് അടുത്ത ആചര്യരായി വന്നത് പെരിയ നംബി.

periya-nambi

ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തില് പെരിയ നംബി

തിരുനക്ഷത്രം – ധനു, തൃക്കേട്ട

അവതാര സ്ഥലം  ശ്രീരംഗം

ആചാര്യന്‍ ആളവന്താര്‍

ശിഷ്യമ്മാര്‍ – എമ്പെരുമാനാര്‍, മലൈ കുനിയ നിന്രാര്‍, അരിയുരില്‍ ശ്രീ ശഠകോപ ദാസര്‍, അണിയരംഗത്തമുതനാര്‍ പിള്ളൈ, തിരുവായ്ക്കുലമുടയാര്‍ ഭട്ടര്‍ മുതലായവര്

പരമപദിച്ച സ്ഥലം – ചോഴ ദേശത്ത്  പശിയത് (പശുപതി എന്നുമാകാം) കോയില്‍

വേറെ പേരകള് –  മഹാ പൂര്‍ന്നര്‍,  പരാങ്കുശ ദാസര്‍ മറ്റും പൂര്‍ണാചാര്യര്‍.

രാമാനുജരെ ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത് അളവന്താരുറെ മുഖ്യമായ ശിഷ്യമ്മാരിലെ  ഒരുവരായ ഇവരാണ്. ആളവന്താരുറെ കാലത്തിന് ശേഷം, ശ്രീരംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീവൈഷ്ണവംമാരെല്ലാവരും പെരിയ നംബി ദയവായി  കാഞ്ചീപുരഞ്ചെന്നു രമാനുജരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരേന്നുമെന്നു പ്രാര്ത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പെരിയ നംബിയുമ് ശ്രീരംഗത്തില്‍ നിന്നും കാഞ്ചീപുരത്തിലേക്ക് യാത്രയായി.

ഇതിനിടയ്ക്ക് രമാനുജരും കാഞ്ചീപുരത്തില്‍ നിന്നും ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. രണ്ടു പേരും മധുരാന്തകത്തില്‍ വച്ചു കണ്ടുമുട്ടി. അവിടത്തില്‍ തന്നെ പെരിയ നംബി രാമാനുജര്‍ക്ക് പഞ്ച സംസ്കാരഞ്ചെയ്തു. പെരിയ നംബി രാമാനുജര്‍ക്ക് സമ്പ്രദായത്തിന്‍ടെ അര്‍ത്ഥങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായി അവരുടെ കൂടെ കാഞ്ചീപുരത്തിലെത്തി. പക്ഷേ രാമാനുജരുറെ ധര്മപത്നിയുവായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.

പെരിയ നംബിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കുറെ സംഭവങ്ങളെ പല പൂര്വാച്ചര്യ സൂക്തികളിലും കാണാം. അതില്‍ ചിലതെ ഇവിടെ ഓര്‍ക്കുകയാണ്:-

 • ആത്മ ഗുണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഇവര് രാമാനുജരിടത്ത് കൂടുതല്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. വിവാഹഞ്ചെയ്തു പോയ ഇവരുടെ സ്വന്തം മകള്‍, അമ്മായിയമ്മ സല്യം താങ്ങാത്തെ, സ്രീധനവായി  അലക്കുകാരത്തി ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴും, അവളെ രാമാനുജരിടത്ത് പോയി പരികാരം ചോദിക്കാം പറഞ്ഞയിച്ചു. ഇങ്ങനെ യാരെങ്ങിലും ആചാര്യനെ സല്യഞ്ചെയ്യുവോ? പെരിയ നംബി സര്വമും രാമാനുജരിടത്ത് ഏല്പിച്ചു കഴിഞ്ചാ പിന്നെ അവരുടതായി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോയില്ലേ?. നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗ്‌ തുടരിലെ, ഇനി വരാനുള്ള മുതലിയാണ്ടാന്‍ എന്ന ആചാര്യ സ്രേഷ്ടരുറെ ചരിത്രത്തില് ഈ സംഭവത്തെ വിശതമായി കാണാം.
 • ഒരു തവണ രാമാനുജര്‍ ശിഷ്യമ്മാരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നടക്കുകയായി. പെരിയ നംബി അവരെ സാഷ്ടാങ്ങവായി നമസ്കരിച്ചു. യാതൊരു ശിഷ്യനും, പ്രത്യേകിച്ചു രാമാനുജര്‍, ഇതേ എല്കുവോ? എന്താ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു. രാമാനുജരിടത്ത് തന്‍ടെ സ്വയം ആചാര്യനായ ആളവന്താരെ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് താന്‍ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നു അദ്യേഹം പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്താ മാലയെന്ന പൂര്വാചാര്യ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ “അചാര്യംമാര്‍ ശിഷ്യമ്മാരോറെ വളര മാന്യതയായി പെരിമാരന്നുവെന്ന്” പറഞ്ഞതു പോലേ പെരിയ നംബി തന്‍ടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.
 • മാരനേരി നംബി എന്ന മഹാ ശ്രീവൈഷ്ണവര്‍ ആളവന്താരുറെ ശിഷ്യരായിരുന്നു. ഇവര്‍ താന്ന കുലത്തില്‍ പിറന്നവരാണ്. അവര്‍ പരമ പദിച്ചപ്പോഴ്, പെരിയ നംബി അവര്‍ക്കുണ്ടായ അന്തിമ ക്രിയകളെച്ചെയ്തു. ജാതി വ്യത്യാസം നോക്കുന്ന നാട്ടുകാരായ മറ്റേ ചില ശ്രീവൈഷ്ണവംമാര്‍ക്ക് ഇതില് യോജിപ്പില്ലാ. അവര് രാമാനുജരിടത്ത് പരാതി വയിച്ചു. രാമാനുജര്‍ ഇതെ പെരിയ നംബിയിടത്ത് പ്രസ്ഥാവിച്ചു. നമ്മാഴ്വാര്‍ പറഞ്ഞതു പോലെത്തന്നെയാണ് താന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്ന് ഉത്തരം നല്‍കി. “പയിലും ചുടരൊളി” (3.7 – മൂണാം പത്ത് ഏഴാം തിരുവായ്മൊഴി) മറ്റും “നെടുമാര്‍ക്കടിമൈ” (8.10 – എട്ടാം പത്ത് പത്താം തിരുവായ്മൊഴി) എന്ന രണ്ടു പതികങ്ങളെ  എടുത്തു കാണിച്ചു. രണ്ടു പൂര്വാചാര്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഈ ഐതിഹ്യത്തെ കാണാം. ഒന്ന് അഴകിയ മണവാളപ്പെരുമാള് നായനാരുടെ ആചാര്യ ഹൃദയം. മറ്റൊന്നു  ഗുരു പരംപരാ പ്രഭാവം.
 • ചില വിഷമികളിടത്തില്‍ നിന്നും  പെരിയ പെരുമാളുക്ക്  അപകട സാദ്ധ്യതെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായി. പെരിയ കോയിലെ ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം വന്നു കാവല്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയ ആള് പെരിയ നംബിയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു. പെരിയ നംബി കൂരത്താഴ്വാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൂരത്താഴ്വാന്‍ പാരതത്രിയത്തുറെ ലക്ഷണത്തെ മുഴുവനും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. പെരിയ പെരുമാളെ മറ്റും രാമാനുജരെ പൂരണവായി പറ്റി നില്കുന്നവരാന്ന്‍. ഈ ഉപാഖ്യാനത്തെ മ്പിള്ളയുടെ ഈടു വ്യാഖ്യാനത്തില് 7.10.5 ആം തിരുവായ്മൊഴിയുടെ വിവരണത്തില് കാണാം.
 • ചോഴ രാജാവ് എല്ലാ വിദ്വാങ്കളിടത്തും “ശിവാത്പരം നാസ്തി” (ശിവന്‍ അല്ലാത്ത വേറൊരു ദൈവം ഇല്ലാ) എന്ന് എഴുതി വാങ്കുകൈയായിരുന്നു. നാലൂരാന്‍ എന്ന ആളുടെ പ്രേരണ കാരണം രാജാവ് രാമാനുജരെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. ഈ വാര്‍ത്ത കേട്ട കൂരത്താഴ്വാനും പെരിയ നംബിയും പിന്‍ വിളവുകള ഉദ്ദേശിച്ച് രാമാനുജര്‍ക്ക് അപഗടം വരാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി, കൂരത്താഴ്വാന്‍ രാമാനുജരെപ്പോലെ ത്രിദണ്ട കാഷ്യാദികളെ തരിക്കുകൈയും പെരിയ നംബി ശിശ്യനെപ്പോലെ  അവരെ പിന്‍ തുടരുകൈയുമായി രാജ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെന്ന്. ചോഴ രാജാവ് അവര് രണ്ടു പേരെയും “ശിവാത് പരം നാസ്തി” എന്ന് ഓല എഴുതിത്തരാന്‍ പറഞ്ഞു. അവര് നാലായിര ദിവ്യ പ്രഭന്ദ പാസുരങ്ങളെ എടുത്തു കാണിച്ചു ഒപ്പിടാന്‍ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കുപിതനായ രാജാവ് അവരുടെ കണ്ണുകളെ പറിച്ചെടുക്കാന്‍ ആജ്ഞാപിച്ചു. രണ്ടു പേര്‍ക്കും കണ്ണുകള് പോയി. പ്രായങ്കൂടിയ പെരിയ നംബി നോവ്‌ താങ്ങാത്ത കീഴെ വീന്നു. ആഴ്വാന്‍ മടിയിലെ തിരുമുടിയും മകള്‍ അത്തുഴായ് മടിയിലെ തിരുവടിയും വയിച്ചു കണ്ണ്‍ മയങ്ങി. അത്തുഴായ്  “ശ്രീരംഗം എത്താന്‍ കുറച്ചു ദൂരമേയുള്ളൂ. അവിടെ ചെല്ലുന്ന വരെ പിടിച്ചു നില്‍കാന്‍” പറഞ്ഞു. ശ്രീരംഗത്തില് ശരീരം ത്യാകഞ്ചെയ്യിന്നത് നല്ലതെന്ന ചിന്ത കൊണ്ടാണ്. പെരിയ നംബി പറഞ്ഞു “ഇതെ യാരെങ്ങിലും കേട്ട് അന്തിമ കാലത്ത് ശ്രീരംഗത്തിലുണ്ടാകന്നുവെന്നു വിശ്വസിച്ചാല് അത് ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറയ്ക്കും.  പ്രപന്നനുക്ക്  അന്തിമ ദേശ നിയമമില്ലാ. അവന്‍ടെ ഊര്തന്നെ വൈകുന്ന്‍ഠമാണ്”. എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പത്തന്നെ സരീരത്തെ ത്യാഗഞ്ചെയ്തു.  ഇതിന്‍ടെ താല്പര്യം എന്താണും? നമ്മള്‍ എവിടേയായാലും എമ്പെരുമാനെ പറ്റി നില്‍കുക. എത്തരയും പേര് ദിവ്യ ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന വരപ്രസാദം കിട്ടിട്ടും അതരിയാത്തെ കഴിയുന്നു? ചാണ്ടിലി എന്ന ഭക്തയപ്പോലെ വേറെ ചിലര് ദിവ്യ ദേശത്തില്‍ നിന്നും ദൂരെ വസിച്ചാലും എമ്പെരുമാനെ എപ്പോഴും ദ്യാനിക്കുകയാണ്. ചാണ്ടിലി എന്തിനെ ദിവ്യ ദേസത്തില്‍ നിന്നും അകലെ താമസിക്കുണ്ണ്‍ എന്ന് ഓര്ത്ത അപ്പോഴ് തന്നെ ഗരുഡനുടെ രണ്ടു  ചിറകുകളും കാണാത് പോയില്ലേ?

ഇങ്ങിനെ പെരിയ നംബിയുടെ മഹാത്ത്വത്തെ അറിയാം. അദ്യേഹം പൂര്‍ണവായി എമ്പെരുമാനെ പറ്റി നില്കുകയായിരുന്നു. നമ്മാഴ്വാര്‍ പറ്റും തിരുവായ്മൊഴിയുവായി  അവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹബന്ധം കാരണം പരാങ്കുശ ദാസര്‍ എന്നും അയേഹം അറിയപെട്ടിരുന്നു. കിഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ തനിയനിലിരുന്നു അദ്യേഹം ശ്രിയ:പതിയുടെ മംഗള ഗുണ അനുഭവങ്ങളില്‍ ആഴ്ന്നു  ആ അനുഭവങ്കൊണ്ട് പൂര്‍ണ തൃപ്തിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതെപ്പോലെ  ഗുണങ്ങളെ നമുക്കും അനുഗ്രഹിക്കനുമെന്നു അവരുടെ പദ പങ്കജങ്ങളെ തൊഴുന്നു.

പെരിയ നംബിയുടെ തനിയന്‍

കമലാപതി കലയാണ ഗുണാമൃത നിഷേവയാ |
പൂര്‍ണ കാമായ സതതം പൂര്‍ണായ മഹതേ നമ: ||

അര്‍ത്ഥം :-

കമലാ എന്നും ലക്ഷ്മിയുടെ നാഥനായ എമ്പെരുമാനുറെ ദിവ്യ മംഗള ഗുണങ്ങളില്‍ എപ്പോഴും ആഴ്ന്നു ത്രുപ്തനാകുന്ന മഹാ പൂര്‍ണരെ വന്ദിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി എംബെരുമാനാരുറെ വൈഭവം ആഘോഷിക്കാം.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഹേതു – ആരായിരപ്പടി ഗുരു പരംബരാ പ്രഭാവം, പെരിയ തിരുമുടി അടൈവ്

ഉറവിടം: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/01/periya-nambi/

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

ആളവന്താർ

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ഒരാണ്‍ വഴി ഗുരു പരമ്പരയില് മണക്കാൽ നംബിയെ തുടർന്ന് അടുത്ത ആചര്യരായി വന്നത് ആളവന്താർ.

alavandhar

ആളവന്താർ – കാട്ടു മന്നാർ കോയിൽ ക്ഷേത്രത്തില്

തിരുനക്ഷത്രം – കർക്കിടകം, ഉത്രാടം 

അവതാര സ്ഥലം – കാട്ടു മന്നാർ കോയിൽ 

ആചാര്യൻ – മണക്കാൽ നംബി

ശിഷ്യന്മാർ – (പെരിയ തിരുമുടി അദൈവ് എന്നും ഗ്രന്ഥ പ്രകാരം) പെരിയ നംബി, പെരിയ തിരുമലൈ നംബി, തിരുക്കോഷ്ടിയൂർ നംബി, തിരുമാലയാണ്ടാൻ, ദൈവവാരിയാണ്ടാൻ, വാനമാമലയാണ്ടാൻ,  ഈശ്വരാണ്ടാൻ, ജീയരാണ്ടാൻ, ആളവന്താരാഴ്വാൻ, തിരുമോഹൂരപ്പൻ, തിരുമോഹൂര് നിന്രാർ, ദേവപ്പെരുമാൾ, മാരനേരി നംബി, തിരുക്കച്ചി നംബി, തിരുവരംഗ പെരുമാൾ അരയർ (സ്വന്തം മകനും മണക്കാൽ നംബിയുടെ ശിഷ്യരുവാണ്)  , തിരുക്കുറുകൂർ ദാസർ, വകുളാഭരണ സോമൈയാജിയാർ, അമ്മന്ഗി, ആൾകൊണ്ടി, ഗോവിന്ദ ദാസർ (വടമതുരയിൽ അവതരിച്ച), നാഥമുനി ദാസർ (രാജ പുരോഹിതർ), തിരുവരംഗത്തമ്മാൻ (രാജ മഹിഷി).

ഗ്രന്ഥങ്ങൽ – ചതുസ്ലോകീ, സ്തോത്ര രത്നം, സിദ്ധി ത്രയം, ആഗമ പ്രാമാണ്യം, ഗീതാർത്ഥ സംഗ്രഹം

പരമപദിച്ച സ്ഥലം : ശ്രീരംഗം

കാട്ടു മന്നാർ കോയിലില് ഈശ്വര മുനിയുടെ മകനായി അവതരിച്ച യമുനൈത്തുരൈവർ, പിന്നിട് പെറിയ മുതലിയാർ, പരമാചാര്യർ, വാദിമത്തേഭ സിംഹേന്ദ്രർ എന്ന പേര്കളാലും അറിയപ്പെട്ട്.

ഇവര്ക്ക്ര്  ജാഥകര്‍മം മുതലായവ കൃത്യ സമയത്തിലെ ചെയ്തതിനെ മണക്കാൽ നംബി ചരിത്രത്തിലെ വായിച്ചതു ഇവിടത്തെ ഓര്ക്കുക. ഇവരുടെ അച്ചന്‍ ഈശ്വര മുനി ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിച്ചു തിരുനാട്ടുക്കു എഴുന്നരുളി. അതിനു പിന്പു മഹാഭാഷ്യഭട്ടരിടത്തു സാമാന്യ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു.

വലിയ വിദ്വാനും,  രാജ പുരോഹിതനുവായ ആക്കിയാഴ്വാനുക്ക്, ആ രാജ്യത്തിൻടെ എല്ലാ വിദ്വാന്മാരും ദശഭന്ദമെന്നും നികുതി കൊടുത്ത്. മഹാഭാഷ്യ ഭട്ടര്ക്കും ദശഭന്ദത്തിനെ  ഉത്തരവായി. അത്കൊണ്ട് മയങ്ങിയിരുന്ന മഹാഭാഷ്യഭട്ടരെ കണ്ട് യമുനൈത്തുരൈവർ “എന്തിനാണ് താങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ മചക്കിയിരിക്കിന്നത്” എന്ന് ചോദിച്ചു.

അവര് കാണിച്ച ഉത്തരവെ കീരിക്കളഞ്ഞു. ഇതേ കേട്ടു ആക്കിയാഴ്വാൻ “വെരുങ്കവിയോ? തന്ത്രഭർഗനോ?” എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഓല വിട്ടു. യമുനൈത്തുരൈവർ അയച്ച മറുപടിയില് “നീചമായ പ്രശസ്തി നേടുന്നവരെ നശിപ്പിക്കും” എന്നെഴുതി. ഇങ്ങിനെയൊരു വിദ്വാനുണ്ടോ എന്ന്  നെട്ടിയ മഹാഭാഷ്യഭട്ടർ രാജാവിടം പരാതി വയിച്ചു. രാജാവ്‌ യമുനൈത്തുരൈവരെ “പെട്ടെന്ന് വരാൻ” സ്വശാസനം അയച്ചു.

ഇ ഓലയും യമുനൈത്തുരൈവര് കീരിക്കളഞ്ഞു. “എങ്കിൽ, ഇവര് സാമാന്യരല്ല” എന്നിട്ട് രാജാവ്‌ ഒരു ദണ്ടികയും അതെ താങ്ങാൻ ആളുകളെയും വിട്ടയിച്ചു. യമുനൈത്തുരൈവർ അതിലേരി രാജസഭയില് പോയി. “ഇവരുവായി ജ്ഞാൻ തര്കിക്കും” എന്ന് ആക്കിയാഴ്വാൻ കോപമായി പറഞ്ഞു. രാജാവും അവരെ പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.

യമുനൈത്തുരൈവര് രാജാവിടത്ത് “ജ്ഞങൾ രണ്ടു പേരു തര്ക്കിച്ചാല് വെല്ലുകയും തോൽകുകയും താങ്ങൽക്ക് പരയാമ്പറ്റ്രിയില്ല. ജ്ഞങളും പരയുവില്ല. ആകയാൽ മദ്യസ്ഥരായ വിദ്വാന്മാരെ വിളിക്കേന്നും” ഏന്ന, രാജാവ്‌ അങ്ങിനെ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചു. തൻടെ മഹിഷിയോടു  കുടി വിദ്യാസ്ഥാന മണ്ഡപത്തില് എത്തി. രാജമഹിഷി യമുനൈത്തുരൈവരെ കാണിച്ചു “ഇവര് തോൽകുവില്ല. അങ്ങിനെ തോറ്റ്രാല് എന്നെ പട്ടികിരയാക്കുക” എന്ന് രാജവിടം പന്തയം വയ്ച്ചു. രാജാവും “ആക്കിയാഴ്വാൻ തോറ്റ്രാല് ജ്ഞാൻ ഇവര്ക്ക് അര്ദ്ധ രാജ്യം നല്കേണ്ടതാണ്” എന്ന് പന്തയം വയ്ച്ചു.

ആക്കിയാഴ്വാൻ “ലൌകികങ്കളില് താങ്ങൾ അ ല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതെ ആം എന്ന് തെളിയിക്കാം. ആം എന്ന് പറഞ്ഞതെ അല്ലാ എന്ന് പ്രമാണീകരിക്കാം. വെല്ലുന്നവൻ തോറ്റ്രവൻ തലയില് താഡനം ചെയ്യാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. യമുനൈത്തുരൈവര് ആക്കിയാഴ്വാനെ നോക്കി പറഞ്ഞു:

ത്വൻമാതാ ന വന്ധ്യാ (നിൻടെ അമ്മ മലടിയല്ല)
രാജാ സാർവഭൗമ: (രാജാവ്‌ സർവത്തെയുംഭരിക്കിന്നവനാണ്)
രാജപത്നീ പതിവ്രതാ (രാജപത്നീ പതിവ്രതയാണ്)

ആക്കിയാഴ്വാനെ ഇതൊക്കെ തള്ളീപ്പരയാനായില്ല. മൌനിയായിരുന്നു. യമുനൈത്തുരൈവർ   സ്വയന്തന്നെ ഉത്തരം നല്കി –

സാമാന്യ ശാസത്ര പ്രകാരം ഒരു കുഞ്ഞു പെട്ര പെണ്ണ് മലടി എന്നാണ് കരുതപ്പെടുക.
രാജാവ്‌ തൻടെ രാജ്യം മാത്രം തന്നെ ഭരിക്കിയാണ്. എല്ലാത്തിൻടെയും രാജാവ്‌ അല്ല.
ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചെയ്ത വിവാഹത്തില്, പെണ്ണെ ആദ്യം മന്ത്രമൂല്യമായി ദേവർകൾക്കു  അര്പ്പണം ചെയ്ത പിന്നാണ് വരനിൻടെ  കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കുക.ഈ അർത്ഥത്തില് അവൾ  പതിവ്രതയല്ലാ“.

ആക്കിയാഴ്വാൻ യമുനൈത്തുരൈവരുടെ വിദ്വത്തെ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി. അവസാനം, യമുനൈത്തുരൈവര്  ശാസ്ത്രങ്ങളെ ചുണ്ടിക്കാണിച്ചു വിശിഷ്ടാദ്വൈത സിദ്ധാന്ത നിരൂപണം ചെയ്തപ്പോഴ് ആക്കിയാഴ്വാൻ തോറ്റു. “ രാജ പുരോഹിതനും വയോവ്രുദ്ധനുമായതു കൊണ്ട്  ജയിച്ചിട്ടും തങ്ങളുടെ തലയില് താടനം ചെയ്യേൻ” എന്ന് യമുനൈത്തുരൈവർ  പറഞ്ഞു.

ആക്കിയാഴ്വാൻ അവരുടെ ശിഷ്യനായി. മഹാരാണി, തന്നെ പന്തയത്തിൽ തോല്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുത്തിയതാല്, ആളവന്താർ എന്ന് വിളിച്ചു ശിഷ്യയുവായി.  അര്ദ്ധ രാജ്യം നേടിയ ആളവന്താര്‍ രാജാങ്ങ കാര്യങ്ങളെ തുടങ്ങി.

ഇങ്ങിനെ രാജാവായ ആളവന്താരെ എങ്ങിനെ നമ്മുടെ ദര്ശന പ്രവർത്തകരായി തിരികെ കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് മണക്കാൽ നംബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിശതികരിച്ചതു വായിക്കുക.

മണക്കാൽ നംബി നിയമന പ്രകാരം ആഷ്റ്റാങ്ങ യോഗ രഹസ്യത്തെ കുറുകൈ കാവലപ്പനിടം  പഠിക്കാന് ആളവന്താർ ചെന്ന്. യോഗ മുഖേന ഭഗവദ് അനുഭവത്തില് മുങ്ങികിടന്ന അപ്പനെ ശല്യപ്പെടുത്താത്തെ അവരുടെ പിമ്പുള്ള ചുമരിൻടെ പിറകിൾ നിന്ന്. എന്നിട്ടും കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കാതെ തന്നെ “ചൊട്ടൈക്കുലത്തവർ (നാഥമുനികളുടെ പരമ്പര) ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?” എന്ന് അപ്പന്‍ ചോദിച്ചു. ആളവന്താർ ആശ്ചര്യത്തോടു മുംബിലെ വന്നു, എങ്ങിനെ വറവ്‌  അറിഞ്ഞെന്നു ചോദിച്ചു.

അടിയൻ സർവേശ്വരനെ യോഗത്തില്  അനുഭവിക്കുമ്പോഴ്, പെരിയപിരാട്ടിയുടെ മുഖമ്പോലും നോക്കാത്തവൻ,  നാഥമുനികലുടെ വംശജർ എറ്റ്രും പ്രിയപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട്, എന് തോൽകളെ നെരിക്കി നാല് മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചുമര്പ്പുരത്ത് എത്തിനോക്കി” എന്ന് ഉത്തരം നല്കി. “അടിയനുക്ക് ഈ യോഗരഹസ്യത്തെ അരുളിച്ചെയ്യണുമേ” എന്ന് ആലവന്താർ അവശ്യപ്പെട്ടു. ”

വരുന്ന പുഷ്യ മാസത്തു  (ചന്ദ്രനെ അനുശരിച്ചുള്ള വര്ഷത്തിലെ, കൊല്ല വര്ഷത്തില് ഏകദേശം ധനൂര് മാസത്തിന സമവാണ്) ഗുരു പുഷ്യ യോഗത്തില് അഭിജിൻ മുഹൂർത്തത്തില്  എനിക്കി ശരീര അവസാനവായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് വന്ത് യോഗാനുഗ്രഹം ലഭ്യമാക്കുക”  എന്ന്  കുറുകൈ കാവലപ്പൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആളവന്താർ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാകിപ്പോയി. അത് കൊണ്ട് ശ്രീരംഗത്തില് കുറുകൈ കാവലാപ്പനിടത്ത്  ഉപദേശം ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ചില്ല.

അതേ സമയത്ത് ദൈവവാരിയാണ്ടാൻ, ആളവന്താരിൽ നിന്നും അകലുന്നത് താങ്ങാം പറ്റ്രാത്തെ, പനി പിടിച്ചു. അവരെ ഒരു മഞ്ചത്തിലെ കിടത്തി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ട് പോയി. തിരുവനന്തപുരത്തിനുള്ള ദൂരം കുരഞ്ഞു വരുംബോഴ് അവരുടെ സുഖക്കേടു മാരി നല്ലാരോഗ്യത്തിലെ എത്തി. ആളവന്താരും തിരുവനതപുരത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാനായി. തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുരത്തേയുള്ള കരമന ആറ്റ് തിരത്ത് ആളവന്താരെ കണ്ട് ദൈവവാരിയാണ്ടാന് ശാഷ്ടാങ്ങവായി നമസ്കരിച്ചു. ഏതാകിലും, ശ്രീപബ്മനാഭ സ്വാമിയെ ഇത്തരെയും അടുത്ത് വന്ന സ്ഥിതിയില്, അവരെ ദർശിച്ചു മടങ്ങി വന്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ആളവന്താർ പറഞ്ഞു . പക്ഷേ ആളവന്താരെ പിരിയാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ദൈവവാരിയാണ്ടാൻ, അചാര്യനുടയ ദർശനം അതിനെക്കാൾ ഉചിതമെന്ന് പറഞ്ഞു,  അവർ പിന്കുടി നടന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ ആചാര്യ ഭക്തി.

ശ്രീരംഗത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ ആളവന്താർ സമ്പ്രദായത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ തൻടെ പിന്നെ യാരാണോവെന്നു വ്യാകുലപ്പെട്ടു. കാഞ്ചീപുരത്തു യാദവപ്രകാശരിടത്തു   വായിച്ചുക്കൊണ്ഡിരുന്ന ഇളയാഴ്വാരെന്നും ശ്രീ രാമാനുജരെ കുറിച്ച്  അറിഞ്ഞു. കാഞ്ചീപുരത്തു ദേവപ്പെരുമാൾ  കോവിലിൽ ചെന്നപ്പോഴ്, കരിയമാണിക്കപ്പിള്ള സന്നിധിയിൻ മുമ്പേ കടന്നു പോയ ഇളയാഴ്വാർക്ക് ദിവ്യ കടാക്ഷം അരുളി. ദേവപ്പെരുമാളെ ശരണടഞ്ഞു ഇളയാഴ്വാരെ സമ്പ്രദായത്തിൻ അടുത്ത തലവരാക്കണുമെന്നു ആളവന്താർ   അപേക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങിനെയാണ് എംബെരുമാനാർ ദര്‍ശനമാകാൻ പോകുന്ന മഹാ വൃക്ഷത്തുറെ  വിത്തെ നട്ടു. ഇലയാഴ്വരുറെ ആത്മവിഷയ ജ്ഞാനത്തെ വളർത്തെടുക്കണുമെന്നു തിരുക്കച്ചി നംബികളെ ഏല്പിച്ചു.

അളവന്താര്‍ സുഖമില്ലാതവരായി. തൻടെ ശിഷ്യംമ്മാരെല്ലാവരും തിരുവരംഗപ്പെരുമാൾ അരയരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കന്നുമെന്നു നിര്‍ദേശിച്ചു. തൻടെ ചരമ ദശയില് മിക മുഖ്യവായ അറിവുരകൾ  നല്‍കി. അത്തിലെ ചില:

 • ദിവ്യദേശങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ഉയിരാണ്. അവകളെ സദാ ഓര്‍ത്തിരിക്കുക. അവിടെ എപ്പോഴും കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യുക.
 • പെരിയ പെരുമാളുടെ പാദ പങ്കജങ്ങളില് നിലച്ചു നില്‍കുന്ന തിരുപ്പാണാഴ്വാരെ, അവരുടെ തിരുവടി തൊട്ടു തിരുമുടി വരെ നമ്മൾ തൊഴേണ്ടതാണ്.
 • തിരുവരംഗപ്പെരുമാൾ അരയര്‍ എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കും തിരുപ്പാണാഴ്വാര്‍ തന്നേ തൻടെയും ഉപായവും ഉപേയവുമാണ് എന്നും അദ്യേഹമ്പറഞ്ഞു.
 • പെരിയ പെരുമാളെപ്പാടിയ തിരുപ്പാണാഴ്വാര്‍, തിരുവേങ്ക്ഠമുടയാനിനെ കളിമണ്‍ പൂക്കൾ  സമര്‍പ്പിച്ച കുറുമ്പരുത്ത നംബി, ദേവപ്പെരുമാളിനെ ആലവട്ട കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്ത തിരുക്കച്ചി നംബി എന്ന ഈ മൂവരെയും താന്‍ സമവായി കാണുന്നതായും അദ്യേഹമ്പറഞ്ഞു.
 • ഒരു പ്രപന്നന്‍ ഭഗവദ് വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ആത്മ യാത്രയക്കുരിച്ചോ, ലൌകീകമായ ദേഹയാത്രായക്കുരിച്ചോ, അലട്ടേണ്ടാമെന്നു അദ്യേഹമ്പറഞ്ഞു. ആത്മാവ്, എമ്ബെരുമാൻടെ, അത്യന്ത പരതന്ത്രനായത് കൊണ്ട്, എമ്പെരുമാന്‍ തന്നെ ആത്മ യാത്രയെ നോക്കിക്കൊള്ളും. കര്മത്താല് കിട്ടിയതാണ് ഈ ദേഹം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാവ പുന്ന്യങ്ങളെ അനുസരിച്ചുള്ളതാ ദേഹ യാത്ര. അത് കൊണ്ട് രെണ്ടിനെക്കുറിച്ചും മനക്ലേശത്തിനെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
 • ഭാഗവതര് ഏവരെയും ഒരുപ്പോലെ കാണന്നും. ഭാഗവതരെ, എമ്പെരുമാനെ സമവായിട്ടെങ്ങിലും കരുതേണ്ടതാണ്.
 • ആചാര്യമ്മാര്‍ ശ്രീപാദ തീര്‍ത്ഥ വിനിയോഗഞ്ചെയ്യുംപോഴ്, ഗുരു പരമ്പരയിനെ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് വാക്യ ഗുരു പരമ്പരയോ അഥവാ ദ്വയ മഹാ മന്ത്രവോ അനുസന്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

അവസാനമായി, എല്ലാ ശിഷ്യമ്മാരെയും മറ്റെ ശ്രീവൈഷ്ണവമ്മാരെയും തൻടെ മുംബില് കുടിയിറിക്കാന്‍ വിണ്ണപ്പിച്ചു. താന്‍ അവരോടു എന്തെങ്ങിലും തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതിനെ മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അവരുടെ ശ്രീപാദ തീര്‍ഥം സ്വീകരിച്ചു. അവര്‍ക്ക് ധധിയാരാധനം ചെയ്തു. പിന്നീട് തൻടെ ചരമ തിരുമേനി വിട്ടു പരമ പദത്തിലേരി.

അവരുടെ ശിഷ്യമ്മാരെല്ലാരും ആദ്യം ദുക്കത്തിലെ മുങ്ങി. പിന്നെ തെളിഞ്ഞു, ഒരു ഉഗ്രന്‍ ആഘോഷത്തിനെ തയ്യാറാക്കി. ശ്രീവൈഷ്ണവര് തൻടെ ദേഹം വിട്ടു പരമ പദത്തിലേക്കേരുന്നതു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അത് കൊണ്ടാന്ന്‍ ആഘോഷം. തിരുമന്ജനം, ശ്രീചൂര്‍ണ പരിപാലനം, അലങ്കാരം, ബ്രഹ്മ രഥം മുതലായ ചരമ കൈങ്കര്യങ്കല്‍, ആളവന്താരുടെ ചരിതത്തിലും മറ്റെ ആചാര്യമ്മാരുടെ ചരിതത്തിലും വിശതമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടക്ക്‌ പെരിയ നംബി, ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് ഇളയാഴ്വാരെ ക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാന്‍ കാഞ്ചീപുരത്തിലേക്കു പോയി. ഇളയാഴ്വാര്‍ ദേവപ്പെരുമാളുടെ തീര്‍ഥ കൈങ്കര്യവായി  സാലൈക്കിണര്രിലേക്ക് വരുമ്പോഴ്, ആളവന്താരുറെ സ്തോത്ര രത്നത്തെ ഉറക്ക പാടി. ആ ശ്ലോകങ്ങളെ കേട്ട് അവകളുടെ രഹസ്യ താല്‍പര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ഇളയാഴ്വാര്‍, ഈ ശ്ലോക കര്‍ത്താവ്‌ യാരാണ് എന്ന് പെരിയ നംബിയിടത്ത് ചോദിച്ചു. ആളവന്താരുറെ മഹത്വത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞ പെരിയ നംബി, അവരെ കാണാന്‍ ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് ഇളയാഴ്വാരെ വിളിച്ചു. ആ പ്രസ്താവന അംഗീകരിച്ച ഇളയാഴ്വാര്‍, ദേവപ്പെരുമാളിടത്തും തിരുക്കച്ചി നംബികളിടത്തും ചെന്ന് ഉത്തരവ് വാങ്ങി ശ്രീരംഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ശ്രീരംഗമെത്തിയപ്പോഴ് എതിരെ വന്ന ഘോഷയാത്ര കണ്ടു ഇത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു.  ആളവന്താര്‍ തിരുനാട്ടുക്ക് എഴുന്നരുളി എന്ന് കേട്ടപ്പോഴ് പെരിയ നംബി ദു:ഖിച്ചു വീന്നു കരഞ്ഞു. ഇളയാഴ്വാരും ഒരുപാട് ദു:ഖത്തോടെ നാട്ടുകാരായ ശ്രീവൈഷ്ണവംമാരിടം അന്വേഷിച്ചു സംഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി.

ആളവന്താരുറെ ചരമ കൈങ്കര്യ സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു കൈയിലുള്ള മൂന്ന് വിരലുകൾ  മടങ്ങിയിരുന്തതെ എല്ലാവരുങ്കണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ്വെന്ന് ആര്‍ക്കെങ്കില് അറിയുമോവെന്നു ഇലയാഴ്വാര്‍ ചോദിച്ചു. ആളവന്താര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മുണ്ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചതായി അവിടത്ത് ശ്രീവൈഷ്ണവംമാര്‍ പറഞ്ഞു. അവയായത്:

 • വ്യാസര്‍ പരാസരാര്‍ ഇരുവര്‍ക്കും നന്ദി കാണിക്കേണുമേ
 • നമ്മാഴ്വാരോടുള്ള പ്രേമം കാണിക്കേണുമേ
 • വ്യാസരുടെ ബ്രഹ്മ സൂത്രത്തിനെ വിശിഷ്ടാദ്വൈത സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമായ ഭാഷ്യം എഴുതേണുമേ

ഇത് കേട്ട ഇളയാഴ്വാര്‍ ഈ മുണ് ആഗ്രഹങ്ങളും പുര്ത്തിയാക്കാമെന്നു സത്യ പ്രത്ന്ജ്ഞ ചെയ്ത അപ്പോഴ്തന്നെ ആളവന്താരുറെ മുണ് വിരല്കളും നേരായി. കുടിയിരുന്ന ശ്രീവൈഷ്ണവാമമാര്‍ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു “ഈ ആചാര്യ കൃപൈയും നിങ്ങളിടത്തെയുണ്ട്. ഇവരുടെ ദിവ്യ ശക്തിയും നിങ്ങളിടത്ത് ചേരും. ഈ ദര്‍ശനത്തുറെ നിര്‍വാഹകര്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്” എന്ന് മംഗളാസാസനഞ്ചെയ്തു. ആളവന്താരുറെ ചരമ കൈങ്കര്യത്ത്തിനു ശേഷം, ദു:ഖത്തില്‍ ആഴ്ന്ന ഇളയാഴ്വാര്‍ നമ്പെരുമാളെപ്പോലും തൊഴാത്തെ, കാഞ്ചീപുരം തിരിച്ചെത്തി.

ആളവന്താരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും അദ്യേഹം ഉഭയ വേദന്തങ്ങളില് (സംസ്കൃതം, തമിഴ് രണ്ടിലും) മഹാ പണ്ഡിതനാണ്വെന്ന് മനസ്സിലാകാം. അവയായത്:

 • ചതുസ്ലോകീ – വെറും നാല് ശ്ലോകങ്ങളിള്‍ പിരാട്ടിയുറെ വൈഭവത്തിൻടെ സാരം.
 • സ്തോത്ര രത്നം – രത്നം തന്നെ! – തിരുവായ്മൊഴി മുതലായവകളില്‍ വിവരിച്ചതു പോലെ ശരണാഗതി തത്വം മുഴുവനും ലളിതമായ ശ്ലോകങ്ങളില്‍.
 • ഗീതാര്‍ത്ഥ സംഗ്രഹം – ഗീതാ സാരം.
 • ആഗമ പ്രാമാണ്യം – പാഞ്ചരാത്ര ആഗമത്തിൻടെ പ്രാധാന്യത്തെയും പ്രാമാണ്യത്തെയും പ്രമുഖമാക്കി കാണിച്ച മുദല്‍ ഗ്രന്ഥം.

ആളവന്താരുറെ തനിയന്‍

യത് പദാമ്ഭോരുഹധ്യാന വിധ്വസ്താശേഷകല്‍മഷ |
വസ്തുതാമുപയാതോഹം യാമുനേയം നമാമി തം ||

അർഥം –

ആരുടെ താമരപ്പദങ്ങളെ ദ്യാനിച്ചു പൊരുൾ  അല്ലാത്ത ജ്ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊരുളായോ ആ യാമുനാച്ചര്യരെ വണങ്ങുകയാണു.

ഇതിനു മുമ്പ് ജ്ഞാൻ വെറും വസ്തു (അസത്) ആയിരുന്നു. യാമുനാച്ചര്യരുടെ താമരെപ്പദങ്ങളെ ദ്യാനിച്ച പിന്നെ ഒരു ആത്മാവ് (സത്) ആയി.

അടുത്തതായി പെരിയ നംബിയുടെ വൈഭവത്തെ ആസ്വതിക്കാം.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഹേതു – ആരായിരപ്പടി ഗുരു പരംബരാ പ്രഭാവം, പെരിയ തിരുമുടി അടൈവ്

ഉറവിടം: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/09/01/alavandhar/

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

മണക്കാൽ നംബി

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ഈ ബ്ലോഗിലെ ഉയ്യക്കൊണ്ടാരെ പ്രാപിച്ച മണക്കാൽ നംബിയുടെ ചരിത്രങ്കാണാം.

manakkal-nambi

മണക്കാൽ നംബി – മണക്കാൽ ക്ഷേത്രത്തില്

തിരുനക്ഷത്രം – കുംഭം, മകം 

അവതാര സ്ഥലം – കാവേരി നദി തിരത്ത് ശ്രീരംഗത്തെയടുത്ത മണക്കാൽ എന്ന ഗ്രാമം

ആചാര്യൻ – ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ

ശിഷ്യന്മാർ – ആളവതാർ, ശ്രീരംഗ പെരുമാൾ അരയർ (ആളവന്താരുടെ മകൻ), ദൈവത്തുക്കരസു നംബി, പിള്ളൈ അരസു നംബി, ചിരു പുള്ളൂരുടൈയാർ പിള്ളൈ, തിരുമാലിരുഞ്ചോലൈ ദാസർ, വംഗിപുരത്തു ആയ്ച്ചി

രാമ മിശ്രരരെന്ന് മണക്കാലിലു അവതരിച്ചു. പിന്നിട് മണക്കാൽ നംബിയെന്നു പ്രസിദ്ധവായി.

ആചാര്യൻ ഉയ്യക്കൊണ്ടാരോടെ പന്ത്രണ്ട് വര്ഷം താമസിച്ചു. ഇടയില് ഉയ്യക്കൊണ്ടാരുടെ ധർമ പത്നി (ഭാര്യ) പരമ പദിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ പിള്ളാരെയും തിരുമാളികയയും സൂക്ഷിക്കാൻ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ഒരിക്കല്, ആചാര്യന്റെ പെണ് മക്കളോടു കാവേരിയിൽ നിന്നും തിരികെ  വരുമ്പോഴ്, വലിയ ചേറ്റ്രുക്കുളത്തെ കടക്കാൻ അവര് അധൈര്യപ്പെട്ടു നില്കുകയായിരിന്നു. നംബി, ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറുവശത്തേക്ക് ആ ചേറ്റ്രുക്കുഴി മേലിൽ കിടന്നു, നംബിയുടെ പുരകിലേറി ആവര് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി.

ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ ഇതെ കേട്ടു സന്തോഷവായി, തന്റെ തിരുവടി കൊണ്ട് നംബിയുടെ തിരുമുടി അലങ്കരിച്ചു, നംബിക്കു എന്ത് വേണുമിന്നു ചോദിച്ചു. ആചാര്യ സേവനം മാത്രം മതിയെന്ന് നംബി പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ട് പിന്നും സന്തോഷവായി, ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ ദ്വയ മഹാ മത്രത്തെ മണക്കാൽ നംബിയിനെ ഉപദേശിച്ചു. (ശിഷ്യരോട് പ്രീതി തോണുമ്പോൽ ദ്വയ മന്ത്രോപദേശഞ്ചെയ്യുന്നതു അക്കാലത്തെ പതിവായിരുന്നു).

ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ പരമപദത്ത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പ്രഥമ ശിഷ്യൻ മണക്കാൽ നംബിയെ അടുത്ത ആചാര്യനായിരുന്നു സമ്പ്രദായത്തെ രക്ഷിക്കണുമെന്നും, യമുനൈത്തുരൈവരേ അവര്ക്ക് പിൻഗാമിയായി തയ്യാരാക്കണുമെന്നും കല്പിച്ചു. നാഥമുനികളുടെ മകനായ ഇശ്വര മുനിയുടെ മകനാണും യമുനൈത്തുരൈവർ.

യമുനൈത്തുരൈവർ പിറന്ന പിന് ഈശ്വര മുനി അവരെ മണക്കാൽ നംബിയിടത്ത് കൊണ്ട് വന്നു. നംബി അവര്ക്ക് പഞ്ച സംസ്കാരം ചെയ്വിച്ചു. (കുഞ്ഞു പിറന്ന 11 ആം ദിവസം നാമകരണവും ശങ്ക ചക്ര മുദ്രയും ചെയ്യുന്നത് പണ്ടെത്തെ പതിവായിരിന്നു. തിരുമന്ത്രാർതവും തിരുവാരാധന  ഉപദേശവും ശിഷ്യനെത്തക്കതായ മുതിർച്ചി വന്ന പിറകു പഠിപ്പികുകയായിരുന്നു).

ഭുദ്ധിമാനായിരുന്ന യമുനൈത്തുരൈവർ, പകുതി രാജ്യം നേടി, (എങ്ങിനെയാണുമെന്നു അടുത്ത ബ്ലോഗിലെ കാണാം) ആളവന്താരെന്ന പേരോടെ രാജാവുമായി, ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ ഓർക്കാത്തെ, രാജ്യഭരണ ജോലിത്തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയി. മണക്കാൽ നംബി, ആളവന്താരെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴ്  അങ്ങരക്ഷകർ അനുവദിച്ചില്ലാ.

മണക്കാൽ നംബി ആളവന്താരെ സമ്പ്രധായത്തിലേക്കു വീട്ടെടുക്കാൻ  തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാദിവസവും അരമന അടുക്കളെ ജോലിക്കാരിടത്ത് തൂതുവില (പടര്ച്ചുണ്ട, പരച്ചുണ്ട എന്നും അറിയപ്പെറ്റുന്നു, ലത്തീൻ പേര് solanum trilobatum linn) ചീര കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ  തുടങ്ങി. കുറെ കാലങ്കഴിഞ്ഞു ആളവന്താർക്കതു ഇഷ്ടമായപ്പോൾ കൊടുക്കാത്ത നിർത്തി. അളവന്താർ ജോലിക്കരിടത്ത് ഇതിനു കാരണം ചോദിച്ചപ്പോഴ്, മൂത്ത ശ്രീവൈഷ്ണവരൊരുത്തര് പതിവായി വിതരണം ചെയ്തു പിന്ന നിർത്തിയതെ അവര് വിസ്തരിച്ചു. ആളവന്താർ അവര് മണക്കാൽ നംബിയെന്ന് കണ്ടെത്തി, അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി, പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നല്കി, “നിങ്ങൾ ഇത്തരയും ദിവസം തൂതുവില ചീര കൊണ്ട് വന്നു തരുന്നത് എന്തിന വേണ്ടി? ധനം വേണോ? സ്ഥലം വേണോ? “, എന്ന് ചോദിച്ചു.

എനിക് ഇവയൊന്നും വേണ്ടാ. നിങ്ങല്ടെ പൂർവർകൽ നേടിയ അർത്ഥമുള്ളതു. അവൈയുള്ള ഇടമും എനിക്കറിയാം. അതെ നിങ്ങൾ ചുമതലയേറ്റ്രെടുക്കും വരെ ജ്ഞാൻ നിങ്ങലെയടുത്ത് വന്നു സംസാരിക്കാൻ തടയരുതെന്നു അംഗ രക്ഷകരെ അജ്ഞാഭിക്കണും” എന്ന് മണക്കാൽ നംബി പറഞ്ഞു. ഇതേ കേട്ട ആളവന്താർ, തന്റെ അംഗരക്ഷകര്ക്ക്, മണക്കാൽ നംബിയെ ഏതു സമയത്തും അകത്തേക്ക് അനുവദിക്കുകവെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു.

മണക്കാൽ നംബി ഭഗവദ് ഗിതയുടെ അർത്ഥത്തെ പൂർണവായി പഠിപ്പിച്ചു, ആളവന്താരെ പതുക്കെ പഴയ നിലയിലേക്ക് വീട്ടെടുത്ത്. അപ്പോഴ്, ഭഗവദ് സാക്ഷാത്കാരം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗിതാ സാരം എന്താണുമെന്നു ആളവന്താർ ചോദിച്ചു. മണക്കാൽ നംബി ചരമ സ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ വിവരിച്ചു. പിന്നീടു ആളവന്താറെ ശ്രീരംഗത്തിലേക്കു കൂട്ടി ചെന്ന് പെരിയ പെരുമാളെ ദർശിച്ചു. പെരിയ പെരുമാളുടെ അഴകിലെ മയങ്ങിയ  ആളവന്താർ ലൌകികമായ ബന്ധങ്ങളെ ത്യാഗഞ്ചെയ്തു.

ഇങ്ങിനെ, നാഥമുനികളുടെയും ഉയ്യക്കൊണ്ടാരുടെയും ആഗ്രഹത്തെ നിരവേറ്റ്രിയവരായി മണക്കാൽ നംബി പരമപദിച്ചു. ആളവന്താർ സദാസർവകാലവും നാഥമുനികളെ കുറിച്ചു ചിന്ദിക്കണുമെന്നും, സമ്പ്രദായത്തെ രക്ഷിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കണുമെന്നും, പിൻഗാമിയായി ഒരു ദർശന പ്രവര്ത്തകരെ കണ്ടെടുത്തു അനുഗ്രഹിക്കണുമെന്നും നിർദേശിച്ചു. അങ്ങിനെതന്നെ, ആളവന്താർ എംബെരുമാനാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദര്ശന സ്ഥാപകരായി അനുഗ്രഹിച്ചത്.

അടുത്ത ബ്ലോഗിലെ ആളവന്താരുടെ വൈഭവം കാണാം. അതിനു മുമ്ബായി –

മണക്കാൾ നംബി തനിയൻ –

അയത്നത:  യാമുനാം ആത്മ ദാസം അലറ്ക്ക പത്രാർപ്പണ നിഷ്ക്രയേണ |
യ: ക്രീതവാൻ ആസ്തിത യൌവരാജ്യം നമാമിതം രാമമേയ സത്വം ||

അർത്ഥം –

രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആളവന്താരെ, എളുപ്പവായി ഭുദ്ധിക്കൂർമ കൊണ്ട്, തൂതുവില ചീര കൊടുത്തു വീട്ടെടുത്ത രാമ മിശ്രരെ (മണക്കാൽ നംബിയെ)  നമസ്കരിക്കുകയാണ്‌.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം – https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com/2015/05/04/manakkal-nambi/

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org