Monthly Archives: ഏപ്രില്‍ 2015

നമ്മാഴ്വാർ

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലോഗിലെ സേന മുതലിയാരുടെ വൈഭവത്തെ പര്യാലോചിച്ചു. ഇനി ഒരാണ്‍ വഴി ഗുരു പരമ്പരയിലെ അടുത്ത ആചാര്യൻ.

nammazhwar

നമ്മാഴ്വാർ – ആഴ്വാർ തിരുനഗരി

തിരുനക്ഷത്രം – ഇടവം, വിശാഖം 

അവതാര സ്ഥലം – ആഴ്വാർ തിരുനഗരി

ആചാര്യൻ – വിഷ്വക്ശേനർ

ശിഷ്യന്മാർ മധുരകവി ആഴ്വാർ, നാഥമുനികൽ ഇത്യാദി

മാരൻ, ശഠകോപൻ, പരാങ്കുശൻ, വകുളാഭരണൻ, വകുളാഭിരാമൻ, മകിഴ്മാരൻ, ശഠജിത്, കുറുകൂർ നംബി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

തിരുക്കുറുകൂർ എന്ന ആഴ്വാർ തിരുനഗരിയിലാണ് ജനിച്ചത്. അച്ചന്റെ പേര് കാറി. അമ്മയുടെ പേര് ഉടൈയനംഗൈ. കലിയുഗ വരവിനു ചില ദിനങ്ങളിലാണ് ജനനം. ഭഗവദ് ഗീതയിലെ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്‌ ഇതാണ് – “അനേകം പിരപ്പുകൽകു ശേഷവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സര്വവും സ്വയം വാസുദേവന്റെ ഉടമയാണ് എന്ന സമാപ്തിയിലെത്തുക. അങ്ങനെത്തെ ജ്ഞാനിയരെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപൂർവമാണ്”. എമ്ബെരുമാന്ടെ പ്രിയനായ താൻ, അത്തരം ഒരു ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് തന്റെ ജീവിതവും പ്രവര്ത്തികളും കൊണ്ട് നമ്മാഴ്വാർ സ്ഥാപിച്ചു.

ഈ സംസാരത്ഥിൽ അവര്  32 കൊല്ലങ്ങൾ മാത്രവേ ജീവിച്ചു. ജീവിതം മുഴുവൻ തിരുപ്പുളിയാഴ്വാർ എന്ന പുളിമരത്തിന്‍റെ താഴേ സദാ എംബെരുമാനെ ധ്യാനിച്ചു യോഗം ചെയ്തിരുന്നു. തിരുവായ്മൊഴി എന്ന ദിവ്യ പ്രബന്ധംത്തെ അവർ അരുളി.

പ്രബന്ധങ്ങളിലുള്ള പാട്ടുകൾക്ക് പാസുരം എന്നാണ്‌ പേർ. പത്തു പാസുരങ്ങൽ ചേർന്നത് ഒരു പതികം (ദശകം) എന്നാണ്. ഓരോ പതികത്തിൻ ഒടുവിലുള്ള പാസുരത്തിൽ കവിയുടെ പേർ ചേര്ത്ത് കവിവകച്ചൽ സംബ്രദായവാണ്,  അങ്ങനെ ചേര്ത്ത നമ്മാഴ്വാരുടെ പേര്  മുംബിൽ കുറുകൂര് എന്ന ചൊല്ല് കൂടി നിര്ത്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ അവതാര സ്ഥലവായ കുറുകൂർ എന്ന ആ പേര് കേട്ട ക്ഷണന്തന്നെ തെക്കോട്ടുത് തിരിഞ്ഞു അഞ്ജലിമുദ്ര ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറുകൂർ എന്ന ആഴ്വാർ തിരുനഗരി ഉള്ളത് ഭാരത ദേശത്തിന്റെ തെക്കിലാണ്.

നമ്മാഴ്വാർ പ്രപന്ന ജന കൂഠസ്ഥറായി വന്തിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രപന്നർകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് എന്നാണ്  അർത്ഥം. ആളവന്താരുടെ പിന്നിൽ ഒന്നിച്ച ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ തലവനാകൈയാൽ വൈഷ്ണവ കുല പതി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുണ്ണ്‍ . സ്തോത്ര രത്നം അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആളവന്താർ പറഞ്ഞത് – “തന്ടെ ശിഷ്യര്  മറ്റും പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാര്‍ക്ക്, മാതാ, പിതാ, മക്കൾ, സംപത്ത് എന്ന് എല്ലാവുമായ വകുളാഭിരാമന്റെ താമര പാദങ്ങളെ ജ്ഞാൻ തല കുനിച്ചു വണങ്ങുന്നു”.

azhvar-emperumanarതന്റെ താമര പദങ്ങളിൽ എംബെരുമനാരുവായി ആഴ്വാർ ശയന തിരുക്കോലം – ആഴ്വാർ തിരുനഗരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവ്യ ദമ്പതികളെപ്പോലെ  

മേല്കാണുന്ന ദ്രുശ്യം ആഴ്വാർ തിരുനഗരി ക്ഷേത്രത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ഉത്സവത്തില് ആദ്യ ദിവശത്തെ തിരുക്കോലവാണു.  നമ്മാഴ്വാർ അഴകിയ മണവാളനെപ്പോലെ  ശയനിച്ചും എംബെരുമാനാർ നാച്ചിയാരെപ്പോലെ കാലു പിടിച്ചുകൊണ്ടും തോന്നുകൈയാണ്. ഈ ദ്രുശ്യം “മാരൻ അടി പണിന്തു ഉയ്ന്തവൻ” എന്ന് ഭോദ്യപ്പെടുത്തുന്ന്. ആദിശേഷന്റെ അംശമായിട്ടും എംബെരുമാനാർ നമ്മാഴ്വാരെ ശരണടഞ്ഞു വര്ദ്ധിച്ചു.

ഏംബെരുമാന്റെ മഹിമ പാടി ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കലെ ശ്രീവൈഷ്ണവരാക്കാനായി ലീല വിഭുതിയിൽ നിന്നും ണമ്മാഴ്വാരെ എംബെരുമാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതിനെ, നംബിള്ളൈ,  ഈടു  മറ്റും തിരുവിരുത്തം വ്യാഖ്യാന അവതാരികകളില്, പൂർവാചര്യ ഗ്രന്ഥങ്ങലെ ആധാരമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  നമ്മാഴ്വാരുടെ വാക്കുകളെത്തന്നെ അടിസ്ഥാനവാക്കി നംബിള്ളൈ ഇത് സ്ഥാപിച്ചു. ഭൂതം, ഭാവി, വര്‍ത്തമാനം എന്നീ മൂന്നുകാലങ്ങള്‍ തന്‍റെ മുംബില തന്നെ കാണാനുള്ള കഴിവ് നമ്മാഴ്വര്ക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം എംബെരുമാൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം അരുളിയതാ. ഓർമക്കപ്പുരത്തു നിന്നും ഈ സംസാരത്തില് പാടുപെടുകയാണുമെന്നു തന്‍റെ പാസുരങ്ങളിൽ പല ഇടത്തും ആഴ്വാര്‍ പറയുന്നു. ഒരു ക്ഷണം പോലും ഈ സംസാരത്തിൽ ഇരിക്കാനാവില്ലന്നു പറയുന്നു. ഈ സംസാരത്തിൽ തങ്ങുന്നത് അവര്ക്ക് ചുട്ടുപ്പഴുത്ത നിലത്തിലെ പാദരക്ഷയില്ലാത്ത നില്കുന്നത് പോലെയാണ്.

തിരുവായ്മൊഴിയുടെ മുതൽ പാസുരത്തിൽ തന്നെ, തനിക്ക്  ദിവ്യ ജ്ഞാനം എംബെരുമാൻ അനുഗ്രഹിചെന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും, ദിവ്യ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് മുംബില്‍ ഇവര് സംസാറിയായിരുന്നു (ബദ്ധ ജീവാത്മാവ്) എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതേ നിഗമനം മറ്റേ ആഴ്വാർമാർക്കും പൊരുത്തമാണ്. കാരഞങ്ങൾ:

 • നമ്മാഴ്വാർ അവയവി (മുഴുവൻ ശരീരം) എന്നും, അണ്ടാൾ ഇല്ലാത്ത മറ്റേ ആഴ്വന്മാർ അവയവം (ശരീരത്തിന്‍റെ അംഗം, കൈ, കാല്‍ മുതലായവ) എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നു.
 • മറ്റേ ആഴ്വാർകളും, അവരുടെ പാസുരങ്ങളിലെ, ഈ സംസാരത്തെ സഹിക്കാം പറ്റ്രിയില്ലെന്നും എംബെരുമാൻ ദിവ്യ ജ്നാനമരുളിയെന്നും പറയുന്നു.

നമ്മാഴ്വാർ അരുളിയ നാലു ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങലായവ –

 • തിരുവിരുത്തം (ഋക്ക് വേദ സാരം)
 • തിരുവാചിരിയം (യജൂർ വേദ സാരം)
 • പെരിയ തിരുവന്താതി (അഥർവണ വേദ സാരം)
 • തിരുവായ്മൊഴി (സാമ വേദ സാരം)

നമ്മാഴ്വരുടെ നാലു പ്രബന്ധങ്ങലും നാലു വേദങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. നമ്മാഴ്വാർ “വേദം തമിഴ് ചെയ്ത മാരൻ” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം, സംസ്ക്രത വേദങ്ങളുടെ പരമാർഥത്തെ തമിഴ് പ്രബന്ധങ്ങൾ വഴിയായി നല്കിയതാണ്. മറ്റേ ആഴ്വാർകളുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ശീക്ഷാ, വ്യാകരണം മുതലായ വേദ അങ്ങങ്ങൾക്ക് സമവായി കരുതപ്പെടുന്നു. അഴ്വന്മാരുടെ നാലായിരം, ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പരമാർഥവായി തിരുവായ്മൊഴിയെ ഉയര്ത്തിച്ചു. നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യരുടെ എല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും   രഹസ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും അസ്തിവാരം  തിരുവായ്മൊഴിയെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത അറിവാണ്.  തിരുവായ്മൊഴിക്ക് അഞ്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിലേറെ സവിസ്തരമായ അരുംപദം എന്നും അർഥവിശതീകരണങ്ങളുമുണ്ട്.

ശ്രീദേവി, ഭുദേവി, നീളാ ദേവി, ഗോപസ്ത്രീകൾ, ലക്ഷ്മണൻ, ഭരതാഴ്വാൻ, ശത്രുഘ്നാഴ്വാൻ, ദശരഥൻ, കൗസല്യ, പ്രഹ്ലാദാഴ്വാൻ, വിഭീഷണാഴ്വാൻ, ഹനുമൻ, അര്ജുനൻ മുതലായ പല മഹതതായവരുടെ കൂട്ടത്ത് നമ്മാഴ്വാർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പുർവാചാര്യര് ഉറപ്പിച്ചു.  ഇവർ ഓരോര്ത്തരുടെ സിദ്ധിയും നമ്മാഴ്വാരില് ഒന്നുചേർന്നിരുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവര്  ഓരോര്ത്തര്ക്കും നമ്മാഴ്വാരുടെ എന്തെങ്ങിലും ചില യോഗ്യതഗലേയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മാഴ്വാരുടെ മഹിമ.

തിരുവായ്മൊഴി 7.10.5 (ഏഴാം പത്ത് പത്താന്തിരുമൊഴി അഞ്ചാം പാസുരം) – പലരടിയാർ മുൻബരുളിയ എന്ന് തുടങ്ങും പാസുരത്തില് – ഇവിടെ നമ്മാഴ്വരുടെ തിരുവുള്ളത്തെ നംബിള്ളൈ അഴകായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.  ശ്രീ വേദവ്യാസർ, ശ്രീ വാല്മീകി, ശ്രീ പരാശരർ മറ്റ്രും തമിഴ് പണ്ഡീതരായ മൂണു മുതലഴ്വന്മാര് എല്ലാവര്ക്ക് പകരം, നമ്മാഴ്വാരെ തിരുവായ്മൊഴി പാടാനായി എമ്ബെരുമാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന്  ഈ പാസുരത്തിലെ നമ്മാഴ്വാർ പറയുന്നു.

ഇതൊക്കെ മനസ്സില് ധരിച്ചു അവരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം –

ഗംഗാ, യമുനാ, സരസ്വതി ഇത്യാദി പുണ്യ നദികളെക്കാൾ മഹനീയമായ താമ്രപരണി നദിയുടെ തീരത്ത് തിരുക്കുറുകൂരിലാണ് നമ്മാഴ്വാർ ആവിർഭവിച്ചു. പലപല തലമുറകളായി പ്രപന്ന കുലത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ കാറി എന്ന പുരുഷന്റെ  മകനായി നമ്മാഴ്വാർ പിറന്ന്. “മരന്തും പുരം തൊഴാ മാന്തർ” എന്ന് തിരുമഴിസൈ ആഴ്വാര് വിവരിച്ചതുപോൽ, കാറിയെപ് പോലെയുള്ള വ്യക്താവ് ശ്രീമൻ നാരായണനെ അല്ലാത്ത വേരൊരുത്തരെ പൂജിക്കുവില്ലാ.  തിരുവഴുതി വള നാടർ മുതൽ, അവരുടെ പുത്രന അരന്താങ്ങിയാർ, അവരുടെ വത്സൻ ചക്രപാണിയാർ, അവരുടെ തനുജൻ അച്യുതർ, അവരുടെ വംശജൻ ചെന്താമരൈക്കണ്ണർ, അവരുടെ സന്താനം പൊര്‍കാറിയാർ, അവരുടെ സന്തതി കാറിയാർ എന്ന് തുടര്ച്ചയായി വന്ന വംശത്തിലെ അടുത്തതായി വന്തത്‌ നമ്മാഴ്വാറാണ്.

ഈ വലിയ വൈഷ്ണവ തറവാട്ടിലെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി വൈഷ്ണവ സന്തതികളൈ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ മകൻ കാറിയാറിനെ ഒരു വൈഷ്ണവ യുവതിയെ കണ്ടെത്തി, ഗ്രുഹസ്താശ്രമത്തിലെ നിലനിറുത്താൻ,പൊർകാറിയാർ പരിശ്രമിച്ചു. തിരുവണ്‍പരിസാരം എന്ന ദിവ്യ ദേശത്തിലെ തിരുവാഴ്മാർബർ എന്ന് ഒരുത്തർ തന്‍റെ മകൾ ഉടൈയ നംഗൈയുവായി താമസിച്ചിരുന്നു. തന്‍റെ മകൾക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവനെ വിവാഹം ചെയ്ത് വൈഷ്ണവ സന്തതികളെ പെറുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

പൊര്കാറിയാർ തിരുവാഴ്മാർബറിടത് ചെന്ന്, തൻ മകൻ കാറിയാറിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് ചോദിച്ചു. തിരുവാഴ്മാർബർ സമ്മതിച്ചു. കാറിയാർ മറ്റും ഉടൈയ നംഗൈയുവായി ഗംഭീരമായ വിവാഹച്ചടങ്ങ്‌ നടത്തി.

തിരുവണ്‍പരിസാരത്ത് കോവിൽ കൊണ്ടുള്ള എംബെരുമാൻ തിരുവാഴ്മാർബർ എന്ന തിരുനാമം  ഉള്ളവരാണ്. ഉടൈയ നംഗൈയുടെ അച്ചനെ ഈ എംബെരുമാന്‍റെ പേര് തന്നെയാണ്. കാറിയാറും ഉടൈയ നംഗൈയും ആ തിരുവഴ്മാര്ബറെ സേവിച്ചു തിരുക്കുറുകൂരിലേക്കു മടങ്ങി വന്ന്.

തിരുക്കുറുകൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയായി, ശ്രീ രാമൻ സിതാ പിരാട്ടിയെ മിഥിലയിലു കല്യാണഞ്ചെയ്തു അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടാടിയതെപ്പോലെത്തന്നെ ആഘോഷിച്ചു.

കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു കാറിയാറും ഉടൈയ നംഗൈയും തിരുവണ്‍പരിസാരത്തിലേക്കു സന്ദർശിച്ചു. മടക്ക യാത്രയില് തിരുക്കുറുങ്കുടി ചെന്ന് നംബി എംബെരുമാനെ തൊഴുതു. ഒരു കുഞ്ഞിന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു. നംബി എംബെരുമാൻ താൻ തന്നെ കുഞ്ഞായി ഉദിച്ചു വരുമെന്ന് വാഗ്ധാനഞ്ചെയ്തു.  സന്തോഷവായി ഡംപതിയര് തിരുക്കുറുകൂരിലേക്കു തിരുച്ചെത്തി. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഉടൈയ നംഗൈ ഗർഭവതിയായി. കലിയുഗം പിറന്നു നാല്പത്തിമൂണാം ദിവസം എംബെരുമാൻ ആജ്നാപിച്ചതു പോലെ നമ്മാഴ്വാർ തോന്നി. നമ്മാഴ്വാർ തന്നെ “തിരുമാലാൽ അരുള പെറ്റ ശഠകോപൻ” എന്ന് പരയുകൈയാണ്. ശ്രീമൻ നാരായണന്‍റെ ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള എന്നാണ് ആർഥം. ബഹുധാന്യ വര്ഷം (പ്രമാദി വര്ഷം എന്നും പറയുകയാണ്), വസന്ത ഋതു, ഇടവ മാസം, ശുക്ല പക്ഷത് പൌർണമി തിഥി, തിരുവിശാഖ നക്ഷത്രത്തില് വിഷ്വക്സേനരുടെ അംശമായി അവതരിച്ചു.

അഴകിയ മണവാള പെരുമാൾ നായനാർ തന്‍റെ ആചാര്യ ഹ്രുദയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു –

ആദിത്യ  രാമദിവാകര അച്യുത ഭാനുക്കളുക്കു നീങാത ഉള്ളിരുൾ നീങ്ങി ശോഷിയാത പിറവിക്കടൽ ശോഷിത്തു വികസിയാത പോതിൽ  കമലം മലരുംപടി വകുളഭൂഷണ ഭാസ്കരോദയം ഉന്ദായ്ത്തു ഉടൈയ നംഗൈയാകിര പൂർവസന്ധ്യയിലെ

അർത്ഥം –

സുര്യൻ, സൂര്യൻ പോലെ പ്രകാശിക്കും ശ്രീ രാമൻ മറ്റും ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ തോന്നിട്ടും മാറാത്ത അജ്ഞത അകലെ പോയി. ഈ പറഞ്ഞ മുന്നു സൂരിയന്മാർ ഉദിച്ചിട്ടും വറ്റാത്ത ഈ പിറവിയായ കടൽ മുഴുവൻ വറ്റി; ഇതുവരെ വിടരാത്ത ജ്ഞാനമാകിയ താമര വിടർന്നു. കാരണം? വകുളഭുഷണർ അഥവാ വകുളാഭരണർ എന്ന നമ്മാഴ്വാരായ സൂര്യൻ ഉടൈയ നംഗൈ ഗർഭം ധരിച്ച സമയം എന്നും സൂര്യോദയ സമയത്തിനു  ഉദിച്ചതാണു.

തിരുക്കുറുകൂർ ആദിനാഥൻ എംബെരുമാന്‍റെ കോവിലെ, നിവാസ സ്ഥാനമാക്കാൻ നമ്മാഴ്വാർ വരുമെന്ന് അറിയുന്ന ആദിശേഷനും, അവരെ രക്ഷിക്കാനായി, ആ ക്ഷേത്രത്തില് ദിവ്യ പുളിമരമായി അവതരിച്ചു.

മേല്പ്പോട്ടുള്ള ആഴ്വാരുടെ ചരിത്രം, പിന്നെ വരാനുള്ള മധുരകവി ആഴ്വാരുടെ ചരിത്രത്തില്, നമുക്ക് കാണാം.

നമ്മാഴ്വാരുടെ തനിയൻ

മാഥാ പിഥാ യുവതയസ് തനയാ വിഭൂതി:
സര്വം യദേവ നിയമേന മദന്വയാനാം |
ആദ്യസ്യ ന: കുലപതേർ  വകുളാഭിരാമം
ശ്രീമദ് തദഞ്ഘ്രി യുഗളം പ്രണമാമി മൂർധ്നാ ||

അർഥം –

ജ്ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിന്, ഏത് കാലത്തും സമാനരില്ലാതെയിരിക്കുന്ന, അമ്മ, അച്ചൻ, ഭാര്യ, ആസ്തി, മക്കൾ, പിന്നെയും മഹാഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാവുമായ കാരണവരുമായ ആ മഹാമഹിമനായ മകിഴമാലാധരൻ മാറന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ തലകൊണ്ട് തൊഴുന്നേ!

നമ്മാഴ്വാരുടെ അർചാവതാര അനുഭവം ഇവിടെ വിശദമായി കാണാം – http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-nammazhwar.html.

മഹാന്മാർ നമ്മാഴ്വാരെ വാഴ്ത്തിയത് – http://kaarimaaran.com/songs.html

തിരുക്കുറുകൂർ (ആഴ്വാർ തിരുനഗരി) ക്ഷേത്രത്തില് പ്രദർശിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മാഴ്വാരുടെ മുപ്പത്തിയിരണ്ടു തിരുനാമങ്ങൾ –

അടിയൻ സൌരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീ നമ്മാഴ്വാരുടെ 32 തിരുനാമങ്ങൾ
ശഠകോപൻ തൊണ്ടർപിറാൻ
മാരൻ നാവീരർ
കാറിമാരൻ തിരുനാവീരു ഉടൈയ പിറാൻ
പരാങ്കുശൻ ഉദയഭാസ്കറർ
വകുളാഭരണൻ വകുള ഭൂഷണ ഭാസ്കറർ
കുറുകൈപ്പിരാൻ ജ്ഞാനത് തമിഴുക്ക് അരസു
കുറുകൂർ നംബി ജ്ഞാനത് തമിഴ്ക് കടൽ
തിരുവായ്മൊഴി പെരുമാൾ മെയ് ജ്ഞാനക്കവി
പൊറുനൽതുരൈവൻ ദൈവ ജ്ഞാനക്കവി
കുമറിതുരൈവൻ ദൈവ ജ്ഞാന ചെമ്മൽ
ഭവരോഗ പന്ധിതൻ നാവലർ പെറുമാൻ
മുനിവേന്തു പാവലർ തംബിരാൻ
പരബ്രഹ്മ യോഗി വിനവാതു ഉണർന്ത വിരകർ
നാവലൻ പെറുമാൾ കുഴന്ദൈ മുനി
ജ്ഞാന ദേശികൻ ശ്രീവൈഷ്ണവ കുലപതി
ജ്ഞാനപ്പിരാൻ പ്രപന്ന ജന കൂഠസ്ഥർ

അടുത്തതായി നാഥമുനികളുടെ ചരിത്രമാണ്‌ .

ഉറവിടം – https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com/2015/04/24/nammazhwar/

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

സേന മുതലിയാർ (വിഷ്വക്സേനർ)

ശ്രീ:

ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലോഗിലെ പെരിയ പെരുമാൾ മറ്റും പെരിയ പിരാട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തെ ആശ്വദിച്ചു. മേൽപ്പോട്ടു ദിവ്യ ദമ്പതി കളുടെ സൈന്യാധിപരായ വിഷ്വക്സേനരെ ദർശിക്കാം. ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിന്റെ “യസ്യദ്വിരദവക്ത്രാദ്യാ:” എന്ന രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ  “ബുദ്ധിമുട്ട് / മുടക്കം / തടസ്സം ഇല്ലാത്താക്കുന്ന വിഷ്വക്സെനരെ വന്ദിക്കുന്നു”.

vishwaksena

സേന മുതലിയാർ (വിഷ്വക്സേനർ)

തിരുനക്ഷത്രം: തുലാം, പൂരാടം

അരുളിയ ശാസ്ത്രം: വിഷ്വക്സേന സംഹിത

ഇവർ ഒരു നിത്യ സൂരിയാണ്. എംബെരുമാനുടെ ആധീനവായ നിത്യ മറ്റു ലീല വിഭുതികളെ ഇദ്യേഹം മേല്നോട്ടംവഹിക്കുകൈയാണ്. സേന മുതല്വർ, സൈന്യാധിപർ, വേത്രധരർ, വേത്രഹസ്തർ എന്ന് പല തിരുനാമങ്കളുണ്‍ടു. ഇവരുടെ ദിവ്യ മഹിഷിയുടെ തിരുനാമം സൂത്രാവതി. എംബെരുമാനുടെ ശേഷ പ്രസാദം ആദ്യം ഇവര്ക്ക് വിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ശേഷാസനർ എന്ന തിരുനാമവും കൂടി.

ഇതാ നമ്മുടെ അനുഭവമാകുന്ന ഈ ഗുരു പരമ്പര ചരിത്രത്തിലെ മൂണാമത്തെ ആചാര്യനായി സേന മുതലിയാർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പെരിയ പിരാട്ടി തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ആചാര്യൻ. എല്ലാ ആഴ്വാരും ശിഷ്യരകളാണ്.

എംബെരുമാൻ അരുളിയ പരപദമായ നിത്യ മറ്റും ലീല വിഭുതികളെ ഇദ്യേഹം തൻ ഭാര്യമാരോട് ആനന്ദമായി അനുഭവിക്കുന്നത് പൂർവാചര്യമുഖേണ അറിയിന്നതാണ്. അത് കൂടാത്തെ, എമ്ബെരുമാൻ രാജകുമാരനെ പോലേയും സേന മുതലിയാർ മുത്ത മത്രിയ പോലെയും പറയപ്പെടുന്നത്‌ കേക്കുന്നു.

എമ്ബെരുമാനും സേന മുതലിയാരും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം സ്തോത്ര രത്നം എന്നും ആളവന്താരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാല്പത്തിയിരണ്ടാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.                                                                                          –
ത്വദീയ ഭുക്ത ഉജ്ഝിത ശേഷ ഭോജിനാ
ത്വയാ നിസൃഷ്ട ആത്മ ഭരേണ യദ്യഥാ |
പ്രിയേണ സേനാപതിനാ ന്യവേദി തത്
തഥാ അനുജാനന്തം ഉദാര വീക്ഷണൈ: ||

എമ്ബെരുമാനിടത്‌ സേന മുതലിയാറെ കുറിച്ചുള്ള അഭിനന്ദനമാണ് ഈ സ്ലോകം.

അർത്ഥം –

അങ്ങൈയുടെ ശേഷ പ്രസാദം ആദ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നത് വിഷ്വക്സേനർ തന്നെയാണ്. നിത്യ ലീല വിഭൂതി സാമ്രാജ്യങ്ങളെ നിര്വഹിക്കാൻ അങ്ങെയുടെ അനുമതി കിട്ടിയവരും അവർ തന്നെയാണ്. എല്ലാവര്ക്കും പ്രിയനാണ്. അങ്ങെയുടെ ഉദാര കടാക്ഷം മാത്രം കണ്ടു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. അങ്ങെയുടെ തിരുമനസ്സരിഞ്ഞു അത് നല്ലവണ്ണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്.

സേന മുതലിയാരുടെ തനിയന് :

ശ്രീരംഗചന്ദ്രമസം ഇന്ദിരയാ വിഹർതും
വിന്യസ്യ വിസ്വ ചിദചിന്നയനാധികാരം |
യോ നിര്വഹത്യ നിശമംഗുലി മുദ്രയൈവ
സേനാന്യം അന്യ വിമുഖാസ്  തമശി ശ്രിയാമ ||

നമ്മളും, ആ എമ്ബെരുമാനിടത് പരമാർത്ഥമായ ഭക്തനാകുവാൻ സേന മുതലിയാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അടുത്ത ബ്ളോഗ് പോസ്റ്റിലെ പ്രപന്ന ജന കുടസ്തർ എന്ന കിര്ത്തിയുള്ള നമ്മാഴ്വാരെ ദർശിക്കാം.

അടിയൻ സൌരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം – https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com/2015/04/21/senai-mudhaliar

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

ദിവ്യ ദംപതി

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലോഗിലെ ഗുരുപരംപരയിന്‍ ആമുഖവാണ്  (https://guruparamparaitamil.wordpress.com/2015/03/14/introduction-2/). മേൽപ്പോട്ടു ഓരണ്‍ വഴി ആചാര്യ പരംപരയിനെ  കുറിച്ചു അറിയാം.

srirangam-serthiശ്രീരംഗം ചേർത്തി (മീനം ഉത്രം)

  ഓരാചാര്യൻ തന്‍റെ ശിഷ്യനു, പിന്നിട് ആ സിശ്യന്തന്നെ ആചാര്യനായി അവനുടെ ശിഷ്യനു എന്ന് തുടര്ച്ചയായി സത്യ ജ്ഞാനത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരാണ്‍വഴി. ഇവ്വിടത്ത് സത്യ ജ്ഞാനം എന്ന് കുറിച്ചത്, പുർവാചാര്യരു സഹതാപങ്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അരുളിയതാണ് എന്ന് മുംബെ കണ്ടു.

പെരിയ പെരുംമാൾ

തിരുനക്ഷത്രം – ചിങ്ങം, രോഹിണി

അരുളിയ ശാസ്റ്റ്രങ്ങൽ –  ഭഗവദ് ഗീത, ശ്രീശൈലേസ ദയാപാത്രം തനിയന്

എംബെരുമാൻ തന്‍റെ അപരിമിതമായ കരുന്യങ്കൊണ്ട്, ഈ ഓരാണ്വഴി ആചാര്യ പരംപരയില്, താൻ തന്നെ പ്രഥമാചാര്യനായി ഏറ്റെടുത്തു പെരിയ പിരാട്ടിക്കു രഹസ്യ ത്രയത്തെ ഉപദേശിത്ത് അരുളുകൈയാണ്.

ശാസ്ത്രം എംബെരുമാനെ നിരങ്കുശ സ്വതന്ത്രൻ, സർവശക്തൻ, സർവജ്ഞൻ, സർവവ്യാപകൻ എന്ന് പലവായി അവന്ടെ കല്യാണ ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കിന്നു. നിരങ്കുശ എന്നാൽ എതുകൊണ്ടും തടയാനോ നിരുത്തനോ പറ്റിയില്ലാ എന്നാണ്. തന്‍റെ  ശരണാഗതരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഈ സൽഗുണങ്ങളും സ്വാതത്രിയവും തന്നെയാണ്.

“നാരായണ പരം ബ്രഹ്മ തത്വം നാരായണ: പറ” എന്ന് ശാസ്ത്രം അറിയിച്ച ആ പരംപൊരുൾ നാരായണൻ തന്നെ, പെരിയ പെരുമാളായി ശ്രീരംഗ വിമാനത്തോടു കൂടി, ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ വഴിപാട്‌ ചെയ്യാൻ ഒരു അവശരം നല്കാം വേണ്ടി, സത്യലോകം വന്നു ചേർന്നു. പിന്നീട് ഇക്ഷ്വാകു കുലത്ത് ജനിച്ച രഘുവംശ രാജാക്കന്മാര്‍ വഴിപാട്‌ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയോധ്യ വന്നു ചേർന്നു. രാവണ വദവും സീതാ രാമ പട്ടാഭിഷേകവും കഴിഞ്ഞു വിഭീഷണൻ ലങ്ക മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, രാമൻ തന്‍റെ തിരുവാരാദന പെരുമാളായ പെരിയ പെരുമാളിനെ വിഭിഷണനു കൊടുത്തു. മടക്കയാത്രയിൽ വിഭീഷണൻ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാനായി ശ്രീരംഗത്തിൽ നിർത്തി. ശ്രീരംഗ വിമാനത്തെയും നിലത്തിൽ വയ്ച്ചു.  “വണ്ടിനമുരലും ചോലൈ മയിലിനമാലും ചോലൈ കൊണ്ടൽ മീതണവും ചോലൈ കുയിലിനം കൂവും ചോലൈ” എന്ന് തിരുമാലൈ എന്നും ദിവ്യ പ്രഭന്ദത്തിലെ വർണിച ശ്രീരംഗ സൌന്ദര്യത്തിൽ എംബെരുമാൻ മയങ്ങി. അവിടെത്തന്നെ തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു എഴുന്നരുളി.

പെരിയ പെരുംമാൾ തനിയൻ

ശ്രീസ്തനാഭരണം തേജ: ശ്രീരംഗേശയം ആശ്രയേ |
ചിന്താമണിം ഇവോദ്വാന്തം ഉത്സംഗേ അനന്തഭോഗിന:||

പെരിയ പിരാട്ടിയാർ

periya-piraatti

തിരുനക്ഷത്രം – മീനം, ഉത്രം

രഹസ്യ ത്രയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യമായ ദ്വയ മഹാമന്ത്രത്തെ എംബെരുമാൻ വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ പെരിയ പിരാട്ടിയിനു ഉപദേശിച്ചു.

– സംസാര സാഗരത്തിലെ വിന്നു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അറിയാത്തെ തപിക്കും ജീവനെ കാണിക്കും കാരുണ്യം,
– തനിക്കു വേണ്ടി ഒരു പ്രയോജനം എന്നില്ലാത്ത എമ്ബെരുമാനുടെ പ്രയോജനത്ത്തിനു മാത്രവേ എന്നിരുക്കുന്ന പാരതന്ത്രിയം,
– എംബെരുമാൻ ഒരുവന് മാത്രവേ ബാദ്ധ്യതയുള്ള തന്മയായ അനന്യാർഹശേഷത്വം,  

പോലെ ആചാര്യ ലക്ഷണമായ മുഖ്യമായ സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെരിയ പിരാട്ടിയാണ് ഈ ഗുരുപരംപരയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യരായി പുജിക്കപെടുന്നു. മറ്റേയ ആചാര്യാന്മാർക്ക് മാതൃകയായി വഴികാണിക്കുന്നു.

പെരിയ പിരാട്ടിയാർ സിതയായി അവതരിച്ചപ്പോൾ രാമനെ പിരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുംബെ പറഞ്ഞ മുന്നു ഗുണങ്ങളെ അവര് വെളിപ്പെടുത്തി അരുലിയതെ പിള്ളൈ ലോകാചാര്യർ ശ്രീവചനഭൂഷണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി:

 • ആദ്യവായി രാവണൻ സീതയ കവര്ന്നു ചെല്ലുംപോൾ തന്‍റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടു അനുവദിക്കിന്നു. ലോകമാതാവായ അവൾ ലങ്ക ചെന്നാൽ മാത്രവേ ദേവപത്നിമാരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാരണങ്കൊണ്ടാണ്.
 • പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ജനശ്രുതി കേട്ട രാമൻ സീതയ വനത്തിലേക്കു അയച്ചു. എംബെരുമാന്‍റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കാട്ടിലേക്ക് പോയി, അവനുടെ പ്രയോജനത്ത്തിനു മാത്രവേ താൻ ഉള്ളതെ (പാരതന്ത്രിയം) കാണിച്ചു.
 • ലവ കുശരെ പ്രസവിച്ചു, പിന്നീടു വനവാസം കഴിഞ്ഞു രാമനെ ഒടുവായി പിരിഞ്ച്, താൻ എംബെരുമാൻ ഒരുവന് മാത്രവേ ബാദ്ധ്യതയുള്ള തന്മയുള്ളവൽ എന്ന് (അനന്യാർഹശേഷത്വം) കാണിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യാനുടെ മുഖ്യ ഗുണങ്ങളുവായി നമ്മോടൊപ്പം വാഴ്ന്നു കാണിച്ചു.

പെരിയ പിരാട്ടിയുടെ തനിയൻ

നമ: ശ്രീരംഗ  നായക്യൈ യത്ഭ്രൂവിഭ്രം അഭേദത: |
ഈശേശിതവ്യ  വൈഷമ്യ നിംനോന്നതം ഇദം ജഗത്  ||

അടുത്ത ബ്ളോഗ് പോസ്റ്റിലെ സേന മുതലിയാരെ (വിഷ്വക്സേനർ) ദർശിക്കാം.

അടിയൻ സൌരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം – https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com/2015/04/21/divya-dhampathi/

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

മുഖവുര (തുടര്‍ച്ച)

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwygnwZ3KdbHLyLhTzt

ഇതിൻ മുമ്പുള്ള ബ്ലോഗ് ലേഖനത്തിൽ  (https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com/2015/04/17/introduction/), നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയെ വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

periya-perumaalപെരിയ പെരുമാൾ

azhwar-acharyas-ramanujaആഴ്വാർമാർ ആചാര്യാർമാർ നടുവേ രാമാനുജർ

ശ്രിയപ്പതിയായ എമ്ബെരുമാൻ ശ്രീമന്നാരായണൻ ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തിൽ ശ്രീദേവി, ഭൂദേവി, നീളാദേവി തുടങ്ങിയ കണക്കിലടങ്ങാത്ത ദിവ്യ മഹിഷിമാരോടും, അനന്തൻ, ഗരുടൻ, വിഷ്വക്ശേനർ തുടങ്ങിയ നിത്യസുരിമാരോടും, മുക്തമ്മാരോടും, എന്നിയെടുക്കാനാവാത്ത കല്യാണ ഗുണങ്ങളുവായി പരിലസിക്കുന്നു. ശ്രീവൈകുണ്ഠമെന്ന പരപദം പരിധിയില്ലാത്ത സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥാനവാണ്. പക്ഷേ എമ്പെരുമാൻ അവിടെ സന്തോഷിച്ചിരുക്കും വേളയിലും, അവന്റെ തിരുമനസ്സു സംസാരത്തിൽ ദു:ഖിക്കുന്ന ജീവത്മാക്കലെത്തന്നെയാണ്‌ ഓര്ക്കുന്നു. നിത്യർ (കർമത്താൽ സംസാരത്തിൽ പെടാത്തവർ), മുക്തർ (സംസാരത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായവർ), ബദ്ധർ (സംസാരത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ) ആയ മൂന്ന്‌ വിധം ജീവാത്മാമാരും എമ്ബെരുമാനിടത് പിതാ – പുത്ര സംബന്ധവും, ഉടമസ്ഥന്‍ – ഉടമ എന്നും സംബന്ധവും ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് എമ്പെരുമാനെക് കീഴ്വണങ്ങുന്ന സ്വാഭാവികർ തന്നെയാണ്. ഈ സംബന്ധം കാരണമായി തന്നെ, എമ്ബെരുമാൻ, ബദ്ധ ജീവാന്മാക്കളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ശാശ്വതമായ കൈങ്കര്യത്തിലെ താത്പര്യമുണ്ടാക്കാൻ തുടർന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത്പോൽ തത്വങ്ങലെക് കുറിച സത്യ ജ്ഞാനമ്  മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സത്യ ജ്ഞാനത്തെ രഹസ്യ ത്രയം വഴിയായി തെളിവായി അറിയാം. ജീവാത്മാവിനെ ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു മോക്ഷത്തിലേക്കു വഴി കാണിക്കിന്ന രഹസ്യ ത്രയത്തെ ആചാര്യനാണ് ഉപദേസിക്കിന്നത്. ഈ ആചാര്യൻ എന്നും സ്ഥാനത്തിണ്ടേ ഏറ്റം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്  എംബെരുമാനെ ആചാര്യനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട്, സ്വയം എമ്ബെരുമാൻ തന്നെ നമ്മുടെ സംപ്രദായത്തില് പ്രഥമാചാര്യനായി നിലനില്കുന്നു. എമ്പെരുമാൻ, താൻ തന്നെ ആചാര്യനായി നില്കുന്ന മൂന്ന്‌ ഇടങ്ങളെ നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് –

 • എമ്ബെരുമാൻ നാരായണ ഋഷി എന്ന ആചാര്യനായി ഭദ്രികാശ്രമത്തിൽ അവതരിച്ചു നര ഋഷി എന്ന ശിഷ്യനു തിരുമന്ത്രത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി.
 • എമ്ബെരുമാൻ വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ പെരിയ പിരാട്ടി ശ്രീദേവി നാച്ചിയാരിനു ദ്വയ മഹാ മന്ത്രത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ തുടങ്ങി.
 • എമ്ബെരുമാൻ പാർഥസാരതിയായി കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അർജുനനു ചരമ സ്ലോകത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി.

വിസ്തരിച്ചുള്ള ഗുരു പരമ്പര രേഖാ ചിത്രം കാണുക –   http://kaarimaaran.com/downloads/guruparambarai.jpg.

തിരുവരംഗത്തെയുള്ള പെരിയ പെരുമാളും പെരിയ പിരാട്ടിയും വേരു ആരുമല്ല. സാക്ഷാത്ത് ശ്രീമൻ നാരായണനും ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിയും തന്നെയാണ്. അങ്ങനെതന്നെ പെരിയ പെരുമാളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഒരാണ്‍ വഴി ഗുരു പരമ്പര ക്രമമായത്  –

 1. പെരിയ പെരുമാൾ (ശ്രീമൻ നാരായണൻ)
 2. പെരിയ പിരാട്ടി (ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി)
 3. സേന മുതലിയാർ
 4. നമ്മാഴ്വാർ
 5. നാഥമുനികൽ
 6. ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ
 7. മണക്കാൽ നംബി
 8. ആളവന്താർ
 9. പെരിയ നംബി
 10. എമ്പെരുമാനാർ
 11. എംബാർ
 12. ഭാറ്റർ
 13. നംജീയർ
 14. നംബിള്ളൈ
 15. വടക്കു തിരുവീതി പിള്ളൈ
 16. പിള്ളൈ ലോകാചര്യർ
 17. തിരുവായ്മൊഴി പിള്ളൈ
 18. അഴകിയ മണവാള മാമുനികൾ

ആഴ്വാർമാര്‍, പിന്നെ വേറെ പല ആചാര്യന്മാര്‍ കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രീവൈഷ്ണവ ഗുരു പരമ്പരയിന് അംശമായി കരുതപ്പെടുന്നു

ക്രമേണ അഴ്വാർമാർ –

 1. പൊയ്ക അഴ്വാർ
 2. ഭൂതത്താഴ്വാർ
 3. പേയാഴ്വാർ
 4. തിരുമഴിസൈ ആഴ്വാർ
 5. മധുരകവി ആഴ്വാർ
 6. നമ്മാഴ്വാർ
 7. കുലശേഖരാഴ്വാർ
 8. പെരിയാഴ്വാർ
 9. ആണ്ടാൾ
 10. തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്വാർ
 11. തിരുപ്പാണാഴ്വാർ
 12. തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാർ

ഓരാണ്‍ വഴി ഗുരു പരമ്പരയില്  ഉൾപ്പെടാത്ത ചില ആചാര്യന്മാർ (സംബൂർണ നാമാവളിയല്ല):

 1. സെല്വ നംബി
 2. കുറുകൈ കാവലപ്പൻ
 3. തിരുക്കണ്ണമങ്കൈ ആണ്ടാൻ
 4. തിരുവരംഗപ്പെരുമാൾ അരയർ
 5. തിരുക്കോഷ്റ്റിയൂർ നംബി
 6. പെരിയ തിരുമലൈ നംബി
 7. തിരുമാലൈ ആണ്ടാൻ
 8. തിരുക്കച്ചി നംബി
 9. മാരനേരി നംബി
 10. കൂരത്താഴ്വാൻ
 11. മുതലിയാണ്ടാൻ
 12. അരുളാള പെരുമാൾ എമ്പെരുമാനാർ
 13. കോയിൽ കോമന്ധൂര്‍ ഇളയവല്ലി ആച്ചാൻ
 14. കിടാംബിച്ചാൻ
 15. വടുക നംബി
 16. വങ്കി പുറത്ത് നംബി
 17. സോമാസി ആണ്ടാൻ
 18. പിള്ളൈ ഉറങ്കാവില്ലി ദാസർ
 19. തിരുക്കുറുകൈപ്പിരാൻ പിള്ളാൻ
 20. കൂര നാരായണ ജീയര്‍
 21. എങ്കളാഴ്വാൻ
 22. അനന്താഴ്വാൻ
 23. തിരുവരങ്കത്ത് അമുതനാർ
 24. നടാതുർ അമ്മാൾ
 25. വേദ വ്യാസ ഭട്ടർ
 26. ശ്രുത പ്രകാശിക ഭട്ടർ (സുദർശന സൂരി)
 27. പെരിയവാച്ചാൻ പിള്ളൈ
 28. ഈയുണ്ണി മാധവ പെരുമാൾ (നംബിള്ളയുടെ ഈടു മഹാ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ചരിത്രം കുടി)
 29. ഈയുണ്ണീ പദ്മനാഭ പെരുമാൾ
 30. നായൂർ പിള്ളൈ
 31. നായൂരാച്ചാൻ പിള്ളൈ
 32. നടുവിൽ തിരുവീതി പിള്ളൈ ഭട്ടർ
 33. പിന്ബഴകിയ പെരുമാൾ ജീയർ
 34. അഴകിയ മണവാള പെരുമാൾ നായനാർ
 35. നയനാരാച്ചാൻ പിള്ളൈ
 36. വാദി കേസരി അഴകിയ മണവാള ജീയർ
 37. കൂര കുലോത്തമ ദാസർ
 38. വിളാഞ്ചോലൈ പിള്ളൈ
 39. വേദാന്താചാര്യർ
 40. തിരുനാരയണപുരത്ത് ആയ് ജനന്യാചാര്യർ

മണവാള മാമുനികൽ കാലത്തും അതിനപ്പുറവും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ വാഴ്ന്ന പല മഹത്തായ ആചാര്യർകളിൽ ചിലര് (സംബൂർണമല്ല):

 1. പൊന്നടിക്കാൾ ജീയർ
 2. കോയിൽ കന്താടൈ അണ്ണൻ
 3. പ്രതിവാദി ഭയങ്കരം അണ്ണൻ
 4. പതങ്ങി പരവസ്തു ഭട്ടർപിരാൻ ജീയർ
 5. എരുംബി അപ്പാ
 6. അപ്പിള്ളൈ
 7. അപ്പിള്ളാർ
 8. കോയിൽ കന്താടൈ അപ്പൻ
 9. ശ്രീപെരുമ്പുദൂർ ആദി യതിരാജ ജീയർ
 10. അപ്പാച്ചിയാരണ്ണാ
 11. പിള്ളൈ ലോകം ജീയർ
 12. തിരുമഴിസൈ അണ്ണാവപ്പങ്കാർ
 13. അപ്പൻ തിരുവേങ്കഠ രാമാനുജ എംബാർ ജീയർ മറ്റും പല ആചാര്യന്മാർ

ഇതിനു മേല്‍പോട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ആദ്യന്തം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ശ്രമിക്കാം.

അടിയൻ സൌരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം – https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/introduction-contd/

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

മുഖവുര

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ലക്ഷ്മിനാഥ സമാരംഭാം നാഥയാമുനമധ്യമാം
അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം

ശ്രീമൻ നാരായണൻ തുടക്കത്തിലും, നാഥമുനികൾ മറ്റും ആളവന്ദാർ നടുവിലും, എന്‍റെ ആചാര്യൻ അറുതിയിലുമുള്ള മഹത്തായ ഗുരുപരമ്പരയിനെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഗുരുപരംബരയിനെ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ ദിവ്യ സ്ലോകം ക്കൂരത്താഴ്വാൻ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ സമ്മതിച്ചു  ‘അസ്മദാചാര്യ’ എന്നും പദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യനായ ഏംബെരുമാനാർ എന്നാണ് പൊരുൾ. പക്ഷേ പൊതുവേ, ഈ പദം, ഈ ശ്ലോകം ഉച്ചരിക്കുന്നവരുടെ ആചാര്യൻ എന്ന പൊരുൾ ഉള്ളതാണ്.

acharyas1

മണവാളമാമുനികൾ ഉപദേസരറ്റ്നമാലൈയിൽ ചുന്ദിക്കാണിച്ചതുപോലേ നമ്മുടെ ദർശനത്തിനെ “ഏംബെരുമാനാർ ദർശനം” എന്ന് സ്വയം നമ്പെരുമാൾ തന്നേ പേരിട്ടു. ഏംബെരുമാനാർ,തന്‍റെ ജീവിത കാലത്തിൽ തന്നെ,സനാതന ധര്മത്തെ വേരുരപ്പിച്ചു. അദ്യേഹം നാഥമുനി, ആളവന്ദാർ മുദലായ പൂര്‍വികരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സുലഭമായി വിശദീകരിച്ചു.ഗുരു,ആചാര്യൻ എന്ന ഇരു പദങ്ങളും സമാന പദങ്ങളാണ്. ഗുരു എന്നാൽ അജ്ഞതയ നീകുന്നവർ എന്നാണ് പൊരുൾ. ആചാര്യൻ എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നന്നായി പഠിച്ചു,ആ പ്രകാരം താൻ തന്നെ പ്രവര്ത്തിച്ചു, മറ്റുള്ളവരെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കച് ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അര്ത്ഥം.

ഗുരു പരമ്പര എന്നാൽ ഗുരു,ശിഷ്യൻ,ശിഷ്യന്ദെ ശിഷ്യൻ എന്ന് തുടര്‍ച്ചയായ ഗുരുശിഷ്യബന്ധമാണ്. “ലക്ഷ്മിനാഥ സമാരംഭാം” ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നുതന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീവൈഷ്ണവ ഗുരു പരമ്പര സ്വയം ശ്രീമൻ നാരായണൻ മുധലായി തുടങ്ങുന്നതാണു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീമൻ നാരായണൻ, തന്ടെ സീമയറ്റ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഈ സംസാരതിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ജീവാത്മാക്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള അജ്ഞത കളഞ്ഞു, അവര്ക്ക് പരമപദത്തിലെ നിത്യമായ ആനന്ദം സമ്മാനിക്കുന്നു. ആകയാല്‍, അവന്‍തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയുടെ പ്രഥമ ആചാര്യനായി നിലകൊണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങലുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത അർത്ഥങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്.

തത്ത്വ ജ്ഞാനാൻ മോക്ഷ ലാഭ:” എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. സത്യമായ ജ്ഞാനത്തെ ഗ്രഹിച്ചു നമ്മൾ മോക്ഷം ചേരുന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ എല്ലാ സത്യ ജ്ഞാനവും, ഈ തുടര്‍ച്ചയായ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ വഴിയായി മാത്രവേ അറിഞ്ഞു. ആകയാല്‍, അവരെക്കുറിച്ചു അറിയുകയും അവരുടെ വാഴ്വ് മറ്റും ഉപദേശങ്ങൽ കുറിച്ചു സംഭാഷണം ചെയ്യുകയും വളരെ ആവശ്യമാണ്.

ഈ ബ്ളോഗ്, പിന്ബഴകിയ പെരുമാള് ജീയർ അരുളിയ ആറായിരപ്പടി ഗുരുപരമ്പരാ പ്രഭാവം, പിള്ളൈ ലോകം ജീയർ അരുളിയ യതീന്ദ്ര പ്രവണ പ്രഭാവം, മറ്റ്രുള്ള പൂർവാചാര്യ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഗുരു പരംബരയെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രയത്നമാണ്.

അടിയൻ സൌരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം – https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/16/introduction/

ഗ്രന്ഥപ്പുര –  https://guruparamparaimalayalam.wordpress.com

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – https://guruparamparai.wordpress.com
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org